Privacy & Cookies

Privacyverklaring

Meku BV, gevestigd aan J H van Aismawei 72-78, 9045 PM Bitgummole, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.prolinemeku.com
J H van Aismawei 72-78, 9045 PM
Bitgummole
+31582531428

E.H. Tiggeloven is de Functionaris Gegevensbescherming van Meku BV hij/zij is te bereiken via info@prolinemeku.com

Persoonsgegevens die wij verwerken

Meku BV verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken: - Voor- en achternaam
- Geboortedatum
- Adresgegevens

- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken:

Meku BV verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u: - Burgerservicenummer (BSN)

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Meku BV verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Het afhandelen van uw betaling
- Verzenden van onze nieuwsbrief en/of reclamefolder
- U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren - U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

- Om goederen en diensten bij u af te leveren
- Meku BV verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.

Geautomatiseerde besluitvorming:

Meku BV neemt op basis van geautomatiseerde verwerkingen geen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Meku BV gebruikt de volgende computerprogramma's of -systemen:

Beveiliging: Norton Security Financiële administratie: Snel Start Facturering: WeFact
E-mail: info@prolinemeku.com

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren:

Meku BV bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens > Bewaartermijn > Reden

Personalia Debiteurenadministratie Crediteurenadministratie Gerechtelijke procedures Klantcontactgegevens

7 jaar Wet op de Rijksbelastingen 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen 7 jaar Wet op de Rijksbelastingen

2 jaar Vrijstellingsbesluit WBP 2 jaar

Delen van persoonsgegevens met derden:

Meku BV verstrekt uitsluitend gegevens aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken Meku BV gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen:

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Meku BV en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@prolinemeku.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.
Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart.

Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
Meku BV wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen:

Meku BV neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.
Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@prolinemeku.com.

Meku BV heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

- Norton Security
- Norton Identity Safe